Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
สถจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort