Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
แสดงผลเป็นปฎิทิน
นายวิชิต ทองปาน ทจ.อำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
09/08/2559
สถจ.อำนาจเจริญ ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
01/08/2559
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผต.สถ. เขต 13 ร่วมปลูกป่า ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ในเขตพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ
11/07/2559
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2559
11/03/2559
นายวิทยา ใจแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดอำนาเจริญ “ร่วมรับมอบถ่ายโอนภารกิจในการกำกับ ดูแลหอพัก”
27/08/2558
สถจ.อำนาจเจริญโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและทางสังคม การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พ.ศ.2558
12/06/2558
นายวิทยา ใจแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 5 ธันวาคม
19/11/2557
สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมมอบสิ่งของในวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
13/11/2557
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2557
05/11/2557
สถจ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การทุจริต/เรียกรับเงินการสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
04/04/2557
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort