Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1770 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1766 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1773 การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1758 การจัดประกวด "อำเภอสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว658 คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1753 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว656 การตรวจสอบสถานะของเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1752 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1716 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว642 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort