Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/162 หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว161 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว70 การโอนเงินรายได้ที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว77 ขยายระยะเวลาการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว155 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว154 แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว156 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว160 ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว159 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกาาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
19 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว158 บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1