Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว535 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ตุ้มโฮม ๔ ฮักแพง เบิ่งแญงป่า อำนาจเจริญ 2560" ประเภท1
23 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว534 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำชุมชนปลูกจิตสำนึก ผลึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1429 การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1423 แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2560 ประเภท1
22 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว523 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประเภท1
19 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว517 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำเริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว514 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว513 ขอข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว512 การติดตามผลการดำเนินการจัดทำจักรยานโมเดลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0032/ว1357 ขอเชิญประชุมเชิิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรายงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการอำนาจเจริญคนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (สสจ.อำนาจเจริญ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort