Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1195 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1181 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น เพื่อให้ห่างไกลโทษวินัยและการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0025/ว1188 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศง2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3289 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3283 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.1/ว1178 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3249 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.1/ว1164 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3235 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/9535 การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1