Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/411 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว3114 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1107 โครงการมีความสุขสนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1079 การประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/1087 การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1068 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1086 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1064 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว400 การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว388 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort