Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว129 โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/365 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.4/230 โครงการอบบรมหลักสูตรวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว128 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว94 คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ี อจ 0023.3/ว97 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว99 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 ประเภท1
17 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว98 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth CUP 2017 ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว95 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว53 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1