Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1317 ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1347 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1342 ประกาศเขตกำหนดท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1305 การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว507 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว492 การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว482 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1248 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ที่ อจ 00235/ว477 แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2560 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว478 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort