Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว643 การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1733 การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1735 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 อจ 0023.3/ว 1715 ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2560 อจ 0023.3/ว 1655 การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว641 คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1703 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.1/ว637 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร "โครงการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/4854 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1701 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort