Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว326 การอบรมหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ี 1 ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว872 การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว869 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว868 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว871 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว870 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ไกลตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว316 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/3/851 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว312 รายงานแผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว807 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort