Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1048 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.1/387 การกำหนดเลขประจำหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัดหรืออำเภอ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1037 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1026 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practice) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/2876 การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 129 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1028 การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1029 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/1025 ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว385 รายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1016 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort