Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว408 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว371 แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS) ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว157 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว365 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว151 การนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว353 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอล มาสู่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มวังขนาย ร่วมกับบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว333 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว366 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว149 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/1030 การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
 
     
   
 
 
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort