Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1697 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และการดำเนินการตามประกาศฯ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1694 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1687 สำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1691 การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
13 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 1681 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1656 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว625 ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1648 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1644 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1647 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort