Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.1/21 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว29 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว16 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว17 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว18 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว19 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว15 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว14 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว11 การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว11 การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1