Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3112 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/1131 การรายงานผลการดำเนินงานของ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3128 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3127 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3113 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1124 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามบัญชีรายชื่อแนบฯ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/540 การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/539 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3098 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว 3099 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1