Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว 973 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/972 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว365 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว360 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.๒ ในข้อ ๖ จุดรวบรวมขยะอันตรายฯ และข้อ ๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว352 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว930 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว931 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว344 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว891 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผุ้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.1/ว 892 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม และส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort