Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว95 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว53 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535" (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว38 คู่มือการนำยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว43 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับโรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (AQA) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว36 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัมนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว30 แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/171 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว37 การจัดงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว29 ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1