Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว622 เร่งรัดติดตามการรายงานการเปิดตรวจสอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู และฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1635 การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1634 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว620 ขอแจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรม "หลักสูตร การจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1619 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว616 การปรับปรุงแก้ไข และ อธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1602 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว607 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว609 ประชาสัมพันธ์และเร่งดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญปลอดบุหรี่ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว605 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort