Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1157 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1150 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/428 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1143 การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/3/1116 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหงาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว418 การตรวจสอบแบบคำขอใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.4/230 โครงการอบรมหลักสูตรวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.4/315 โครงการอบรมหลักสูตรวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/411 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว3114 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort