Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1586 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว603 แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว599 แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว594 เร่งรัดติดตามรายงานการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว591 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 16-20 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว587 การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1555 การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1542 การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/586 โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1543 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort