Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 มี.ค. 2560 อจ 0023.2/ว 757 รายงานการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว748 แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว275 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เรื่อง (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว272 ขอความร่วมมือประสานแผนและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว274 ติดตามเร่งรัดรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว732 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity Transparency) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว710 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว689 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว686 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว690 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort