Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3100 แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3102 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/9209 โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3101 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/1111 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/512 โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/521 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโสในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว3060 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว3059 การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.1/ว1105 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1