Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว315 เร่งรัดองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.2/33 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว313 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.5/129 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว128 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว125 แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2559 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว127 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลของราชการและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว117 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว120 การดำเนินงานตามแผนงานจัดทำพิกัดป่าชุมชนสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว292 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
 
     
   
 
 
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort