Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3435 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3404 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
20 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1227 ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1222 ส่งบันทึกข้อตกลง 4 ่กระทรวงหลัก ว่าด้วยเรื่อง "การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1221 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3369 การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3370 โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1217 แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.4/ว3314 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร "เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2560" (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3325 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1