Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว583 การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 1528 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1536 เลื่อนการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 อจ 0023.2/ว 1529 การประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมแนวทางการาจัดทำแผนอัตรากำลัง ปี (2561-2563) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1526 การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐตรี (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1530 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ที่ อจ 023.5/ว576 ขอแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน เมษายน 2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว574 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ" (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว571 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว570 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort