Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3042 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.1/ว1091 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลาบาท" (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.1/ว1093 สรุปโครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2559 - ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0023.1/ว2876 ลว. 27 ตุลาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1096 การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3011 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3012 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดกาฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3015 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3014 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/504 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1