Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว232,233 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว649 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว664 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว665 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว648 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 663 เร่งรัดและการติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 88 ขอเชิญประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
8 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว252 การคักเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว634 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว238 ให้ อปท. ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort