Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1037 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1026 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practice) (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/2876 การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 129 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1028 การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1029 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/1025 ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว385 รายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 42 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1016 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว2673 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว957 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort