Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว290 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร "กลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 8 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว292 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว820 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว808 การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว297 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว296 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราห์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว298 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว295 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว293 การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-Plan) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/778 หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort