Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว1042 แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2559 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว2954 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/2560 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว2953 แผนการออกตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว2952 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/8805 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1062 ขอส่งแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3//ว1061 การรายงานสรุปผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดอำนาจเจริญ-3Rs-ประชารัฐ" (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว2939 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว2940 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว2927 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1