Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว777 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม 2)ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว776 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลือ่นการปฏิรูปการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว782 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว780 ขอส่งระเบียบการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว779 การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
16 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว281 เร่งรัดรายงานการเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว749 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023./ว3498 ขอประชาพันธ์ การฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร "กลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 อจ 0023.2/ว 757 รายงานการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
15 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว748 แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort