Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว633 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว635 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.1/ว211 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว617 ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว618 ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว620 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว616 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว615 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว619 การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 603 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort