Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว957 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว967 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว966 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 45 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว981 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว990 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 136 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมุลทะเบียนประวัติของข้าราชการ แลพนักงานจ้างเข้าในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ก.พ.7 (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 958 ประกาศมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว 965 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/3/ว971 รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว 973 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort