Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว832 ชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว831 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/ว5259 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1821 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1820 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ที่ มท 0809.2/ว75 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/ว575 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1816 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 อจ 0023.2 (ก.ท.จ.) /ว573 การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน คศ.1 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2(ก.ท.จ.)/ว574 การโอน(ย้าย)/รับโอน พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1