Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1219 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1225 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือน พฤษภาคม 2559) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1217 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว398 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน เมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1218 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1206 ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1201 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1200 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1198 การบริการกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1199 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1