Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3558 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3559 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.5/ว1190 การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3550 แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3552 สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเภท1
24 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3541 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3517 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราฃการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.2/ว3429 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023.2/12005 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ที่ อจ 0023./ว3498 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสดติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1