Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว560 เชิญร่วมงานและรับประกาศเกียรติคุณ ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว558 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว1489 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1487 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1487 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559" ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว555 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15 ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1473 แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเภท1
25 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว556 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ประเภท1
24 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว1468 ขอแจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
24 พ.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/ว1467 การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีมีเหตุผลกความจำเป็น ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort