Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2522 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประเภท1
21 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2524 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภท1
21 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2523 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2503 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2502 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2505 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2500 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2504 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2506 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างกีฬา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2501 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1