Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ต.ค. 2557 อจ 0023.3/ว2329 ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2322 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2330 การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2320 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท1
30 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว 1036 การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ประเภท1
30 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/1037 ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) ประเภท1
29 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.1/ว1027 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2282 โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2287 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1022 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1