Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1019 การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว2266 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2(ก.ท.จ.)/729 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2(ก.ท.จ.)/728 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/719 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/721 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว1014 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.1/ว1008 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.1/ว 1007 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญปฏิบััติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว 1004 ขอแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1