Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1643 การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/ว237 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 ของข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1603 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1526 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 81 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/484 การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 85 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1507 การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (ประกาศมาแล้ว 85 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1489 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 86 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1468 ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่แลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 88 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1459 การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 88 วัน) ประเภท1
31 พ.ค. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1458 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 88 วัน) ประเภท1