Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/1942 การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติิดเชื้อในท้องถิ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ประเภท1
16 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1943 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประเภท1
15 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว 883 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 ประเภท1
15 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1935 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1924 ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/1911 คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว893 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว 1893 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1894 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1888 แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1