Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2591 การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1129 ขอความร่วมมือสรรหาครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558 ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2570 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2571 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน" ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2569 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภท1
25 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1125 ประชาสัมพันธ์ "ครูเกียรติคุณตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.1/ว1122 เชิญประชุมชี้แจง และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1115 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1116 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2522 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1