Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว3095 การดำเนินงานตามโครงการอำนาจเจริญ เมืองสวยงาม ปี 2558 ประเภท1
19 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว3084 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตรและค่าเช่าบ้าน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว3083 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1199 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1196 การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/- การประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2557 (หนังสืออยู่ระหว่างการรอลงนาม) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว1195 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1191 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1190 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระะ e-Plan (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2557 อจ 0023.3/ว3040 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1