Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3235 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/9535 การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/ว3195 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.2/ว3196 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1163 การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว1160 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.5/ว1161 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3201 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว3202 การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2559 ที่ อจ 0023.3/ว1162 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1