Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3496 สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3497 ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.2/450 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประเภท1
27 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1777 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.5/ว831 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.5/ว3395 ติดตามเร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3444 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3442 การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว824 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว3445 ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1