Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/688 แจ้งให้รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรถ่ายโอนปีงบประมาณ 2558 (ประมาณการต่อเดือน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/ว687 แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนพนักงานจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2101 ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2048 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ ่อจ 0023.3/ว2080 ขอมอบหนังสือถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวีดีทัศน์ ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2087 การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว946 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว947 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
1 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว2081 การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
1 ต.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2(ก.อบต.)/679 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภท1