Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว891 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผุ้สอนกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.1/ว 892 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม และส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว893 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว895 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอสไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว894 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/328 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว337 โอนเงินรายได้ที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.5/ว338 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว882 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity Transparency) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว325 ขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารพาดผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภท1
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort