Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.2(ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด)/ว53 การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว290 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.5/ว280 มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว249 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษา สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภท1
27 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว278 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.2/ว36 การกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว248 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.5/ว246 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.2/30 การรายงานข้อมูลจำนนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว234 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกาา แผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1