Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1267 การตรวจติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบ 8,500 ล้านบาทและงบ 10,000 ล้านบาท) ประรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภท1
23 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว420 การดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1262 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศกึษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1257 แนวทางการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1251 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.1/ว416 ขอความร่วมมือการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว410 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/- การประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2558 (เพิ่มเติมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนังสืออยู่ระหว่างการรอลงนาม) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1212 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2558 ที่ อจ 0023.3/ว1191 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1