Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0032/1443 การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0032/1442 การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว192 แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว448 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว188 แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว455 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว191 ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา สู่น้ำประปาดื่มได้ ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว453 การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว454 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภท1
21 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว160 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตร "เสริมเสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านโยธาและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภท1
 
     
   
 
 
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort