Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1850 การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ประเภท1
2 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1849 การประชาสัมพันธ์โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD" ประเภท1
2 ก.ย. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1846 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ประเภท1
1 ก.ย. 2557 - แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว832 ชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.5/ว831 ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.2/ว5259 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1821 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ที่ อจ 0023.3/ว1820 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ที่ มท 0809.2/ว75 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1