การบันทึก แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP   คู่มือกลางสำหรับประชาชนของ สถจ.อำนาจเจริญ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558    ขอให้ อปท.รายงานการตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 289 มี.ค.57   ขอให้ อปท.บันทึกข้อมูล (e-plan ปี 2557) วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ แผน 3 ปี และอนุมัติแผน 3 ปี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort