Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
การบันทึก แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP
21/03/2559
คู่มือกลางสำหรับประชาชนของ สถจ.อำนาจเจริญ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
24/07/2558
ขอให้ อปท.รายงานการตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 289 มี.ค.57
27/03/2557
ขอให้ อปท.บันทึกข้อมูล (e-plan ปี 2557) วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ แผน 3 ปี และอนุมัติแผน 3 ปี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
24/02/2557
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort