Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
ผลการนำเข้าข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ sis ปีการศึกษา 2560 ของ อปท.ในเขตพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2560)
31/05/2560
คู่มือกลางสำหรับประชาชนของ สถจ.อำนาจเจริญ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
24/07/2558
ขอให้ อปท.รายงานการตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 289 มี.ค.57
27/03/2557
ขอให้ อปท.บันทึกข้อมูล (e-plan ปี 2557) วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ แผน 3 ปี และอนุมัติแผน 3 ปี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
24/02/2557
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort