Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
11/03/2559
สถานะการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) ผ่านระบบ e-paln
23/02/2559
แนะนำวิธีการกรอกข้อมูลขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2559 ผ่านระบบ e-plan
29/01/2559
รายชื่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อปท.และเบอร์โทรศัพท์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
07/01/2557
แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จังหวัดอำนาจเจริญ
06/11/2558
คู่มือกลางสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
09/09/2558
คู่มือกลางสำหรับประชาชนของ สถจ.อำนาจเจริญ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
24/07/2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557
14/11/2557
รหัสเข้าใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15/10/2556
แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป (e-plan) ส่ง fax ให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ กรอกข้อมูลย้อนหลัง
17/09/2556