ชื่อ : นายสุชาติ ปานุเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)
โทรศัพท์ : -