ชื่อ : นายพิพัฒน์ บุญรัตน์
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
โทรศัพท์ : -