ชื่อ : นางสาวพรรณิภา มณีเนตร
ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์ : 0819770521