Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 12 บ้านโนนแคน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยเตยตอนล่าง) บ้านห่องเตย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยอีหรอยตอนบน) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยนาหว้าตอนบน) บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยเตยตอนบน) บ้าห่องเตย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยอีหรอยตอนล่าง) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยนาหว้าตอนล่าง) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำประปา บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองคึกฤทธิ์ บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราจ้างขุดลอกสระน้ำดอนปู่ตา บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราจ้างขุดลอกสระน้ำโคกม่วงอาจ บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,10 บ้านดงบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำปลีก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนดู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านคำสร้างบ่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (6 ธ.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 โครงการ (30 พ.ย. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคำน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2559)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2559)
- ประมูลจ้างระบบก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านแก้งกฐิน ตำบลนาหมอม้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 ต.ค. 2559)
- สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยผลิตที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านแสนสุข ตำบลหนองแก้ว (19 ต.ค. 2559)
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 ต.ค. 2559)
- การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (4 ต.ค. 2559)
- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 ก.ย. 2559)
- สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (21 ก.ย. 2559)
- สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล 12 ที่นั่ง (รถตู้) (13 ก.ย. 2559)
- การสอบราคาจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (13 ก.ย. 2559)
- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลอำนาจ (7 ก.ย. 2559)
- สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (2 ก.ย. 2559)
- สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลพนา (29 ส.ค. 2559)
- สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล 12 ที่นั่ง (รถตู้) (22 ส.ค. 2559)
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง (10 ส.ค. 2559)
- สอบราราซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร) (9 ส.ค. 2559)
- สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (20 มิ.ย. 2559)
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (20 มิ.ย. 2559)
- ประกวดราคาจ้างงานซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านคันสูง-บ้านโคกจักจั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย. 2559)
- ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวทางแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนิคมแปลง 5-ทางหลวงชนบท อจ 3006 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน ตำบลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย. 2559)
- การประมูลราคาการเช่าสิทธิดูดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลชานุมาน (15 มิ.ย. 2559)