Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 

 1.ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
 2.กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ท้องถิ่นอำเภอ และสำนักงานท้องถิ่นกิ่ง อำเภอ
 3.อำนวย การ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort