Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ
    
  
ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต


วิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

     “ เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะในการแนะนำช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง


ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

     รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับราชการ ตลอดจนสนองตอบต่องานนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ
 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort