วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.4/ว1422 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1419 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 4524 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 4655 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4649 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ "เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่ " ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4650 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/10407 การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1417 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1416 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0018/ว2608 มาตรการเปิดเมืองอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4626 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4629 ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 4625 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 4625 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4627 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4628 โครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.4/ว1415 แจ้งการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1411 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1410 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1409 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและสั่งการที่เกี่ยวข้องการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/10359 หารือแนวทางดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4615 หารือแนวทางดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1400 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1412 รายงานสถานการณ์ กีฬาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4584 แต่งตั้งคณะทำงานเปิดตัว (Kick Off) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest