วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1924 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ประเภท1
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1923 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประเภท1
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว492 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ประเภท1
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.2/ว 1893 ขอให้ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Treatment of Cleft Lip & Palate Patients for GP การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป” ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประเภท1
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/491 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท1
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว490 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ประเภท1
17 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.2/ว 1892 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ ไปรวมกับรุ่นที่ ๔ ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1896 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1895 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1894 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1891 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1890 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1888 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1886 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบกลุ่มองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1869 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1868 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถนศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1867 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/486 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.2/ว 1432 ยืนยันจำนวนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว484 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.2/485 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี กสถ. ครั้งที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว1833 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว483 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว481 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว480 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รหัสหลักสูตร ๖๕๐๓๐๓ - ๖๕) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest