วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 3656 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 3594 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 7970 นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัมนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1115 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1117 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (MU School Virtual Workshop 4) หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1116 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นข้อมูลเสนอขอรับการจัดสรรวัคซีน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.1/ว1111 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 3593 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/7942 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1105 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.1/ว1109 การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1107 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ มท 0819.3/ว2020 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือจังหวัดรอลงนาม) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/1103 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 3567 โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (Web Coference) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1093 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1099 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 3565 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1095 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรม (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1096 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0018/ว 2182 ปิดพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน (บางส่วน) เป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0018/ว 1250 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 3556 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๔ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 3271 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 3536 แต่งตั้งวิศวกร (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการกรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest