วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/4 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว3 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา - มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว2 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว1540 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.5/ว1539 การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2564 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2565 ที่ อจ 0023.3/ว7 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1543 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1547 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.1/ว1544 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.1/ว1545 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1546 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "เสมามิ่งมงคล" เนื่องในวันครู จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/1542 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5170 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5169 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5168 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำนาจเจริญเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/11468 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5150 โครงการ "เทียนชนวน" (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1530 การขอยกเลิกการทำประกัน/การต่ออายุกรมธรรม์ประกันสินเชื่อโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/11402 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/11398 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5153 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5152 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5151 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5149 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว5148 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลพลายชุมพล (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest