วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.4/ว1265 ประกาศผลการประเมินคคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1264 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4114 ขอส่งหนังสือ "คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1260 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1259 แจ้งกฎกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1258 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1257 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1256 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1253 การโอนเงินรายได้ที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1252 กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1251 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.5/ว1250 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/1263 การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.1/ว1255 รับ - ส่ง หนังสือผ่าน e-mail และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ 1261 แจ้งการไปปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.2/ว 4095 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 1248 ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1253 ขอรับทราบรายงานผลดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว 4078 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว1245 ขอส่งรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อแนะนำทางวิชาการในการจัดการขยะจากการก่อสร้าง รื้อถอน และซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4062 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4060 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4057 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4058 การจัดสัมมนาหัวข้อ "การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย" (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ที่ อจ 0023.3/ว4059 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและการทำไม้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest