มติ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่องต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

-

Share on Line
Share on Pinterest