ประวัติความเป็นมาสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
          เดิมกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองได้เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะรูปแบบเทศบาล สุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงกำหนดโครงสร้างของที่ทำการปกครองจังหวัดให้มีฝ่ายท้องถิ่นมีหน้าที่ รับผิดชอบประสานสนับสนุน และควบคุมการปกครองท้องถิ่นโดยหัวหน้าฝ่ายมีชื่อตำแหน่งว่าผู้ตรวจการ ท้องถิ่นจังหวัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 รัฐบาล ได้มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบราชการเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและให้ บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดที่จะแบ่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดย จัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ เสริมสร้างศักยภาพการปกครองท้องถิ่น ให้สามารถ จัดบริการสาธารณะ และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และได้มีการจัดตั้งสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545
          ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น1 ใน 8 ของกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

Share on Line
Share on Pinterest