thumbs
นายสมนึก ชัยศรี
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
thumbs
นางวณิษฐา มั่นคง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
thumbs
นายกานต์ เต้าทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางกล่อมจิต สมสอางค์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

Share on Line
Share on Pinterest