thumbs
นายฤทธิชัย หมุนสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางนิ่มนวล ต่ายธานี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายชิราวุธ ผากา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นางสาวปิยะรัตน์ สมควร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฎิบัติการ
thumbs
นายเอกชัย ร่มเย็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
default
นางสาวสุกัญญา กานุสนธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)

Share on Line
Share on Pinterest